Picto_Video SRI Beleggen voor water

Beleggen voor water

Water

Sterke toename van de behoefte aan water, vervuiling, chronische droogte… Al die problemen zetten de toegang tot water op de helling. Geschat wordt immers dat de vraag naar water gedurende de komende 20 jaar met ongeveer 10% per jaar stijgt.*

Water, een levensbelangrijke uitdaging voor de komende jaren

In de afgelopen 30 jaar hebben de bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard geleid tot een verdubbeling van het waterverbruik wereldwijd, zowel voor landbouw en industrie als voor huishoudelijk gebruik. Water is een schaarse hulpbron, en naar verwachting zal de vraag zowel in opkomende economieën als in ontwikkelde landen toenemen. De ontwikkelde landen moeten namelijk aanzienlijke investeringen doen om hun infrastructuur voor waterbehandeling en verouderde distributienetwerken te moderniseren. Verwacht wordt bovendien dat de wereldwijde bevolkingsgroei en de hogere levensstandaard het verbruik van landbouwproducten de komende jaren aanzienlijk doen stijgen. En dat terwijl het erg hoge waterverbruik in de landbouwproductie mee aan de basis ligt van de stijgende waterprijs. Vergeten we vooral niet de mens niet meer dan drie dagen zonder water kan overleven. Niets doen, is dus uitgesloten. Willen we zoveel mogelijk mensen toegang tot water geven, dan zullen we een aantal ingrijpende maatregelen moeten nemen. Ten slotte zorgt klimaatverandering voor een grotere impact van droogte en overstromingen, verschijnselen die de schaarste van bruikbaar water vergroten. Al die factoren maken van de beschikbaarheid van water een fundamentele uitdaging. Het zijn de katalysatoren voor groei op de lange termijn.

Welke oplossingen voor het waterprobleem?

Om de genoemde problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat water voor iedereen beschikbaar is, zijn verschillende maatregelen nodig. De belangrijkste:

  • in opkomende landen moderne installaties bouwen voor de zuivering en distributie van water,
  • besparen op het gebruik van water in de landbouw en veeteelt,
  • bestaande pijpleidingen efficiënter maken om het aantal lekken te beperken. Dat is vooral nodig in bepaalde grote steden zoals Londen, Rome of Mexico die over de oudste netwerken beschikken,
  • de waterzuivering en recycling van afvalwater verbeteren,
  • de verontreiniging van het grondwater beperken.

Bedrijven die actief op zoek gaan naar oplossingen voor deze problemen zullen waarschijnlijk profiteren van de aanzienlijke investeringen die in dit domein worden verwacht.

Water: voorwaarde voor groei

Parvest Aqua is een aandelenfonds dat belegt in effecten van internationale bedrijven waarvan de activiteiten verband houden met het thema water. Dit beleggingsthema omvat in het bijzonder: technologieën voor de zuivering, vermindering van het verbruik en hergebruik van water, de bouw, het onderhoud en de verbetering van de netwerken voor distributie, behandeling van afvalwater en terugwinning van vervuilde waterhoudende grondlagen. Dit marktsegment vertoont zowel in de ontwikkelingslanden als in de ontwikkelde landen een gunstige ontwikkeling, en biedt een evenwichtige mix van innovatieve small-cap bedrijven en grote ondernemingen zoals Véolia en American Waters. Deze bedrijven – zowel small- als largecaps – zijn net zo goed actief in de ontwikkelde als in de opkomende landen.

*Bron: BNPP AM

De fondsbeheerder aan het woord

“De opwarming van de aarde maakt het probleem van de toegang tot water alleen maar erger. Alleen enorme werken kunnen dit oplossen, onder meer met het oog op het hergebruik van afvalwater (dat gebeurt al in Israël), de opvang en opslag van regenwater of de ontzilting van zeewater met zonne-energie. We selecteren vooral midcapbedrijven die waarschijnlijk het sterkste van die werken zullen profiteren. Dat is wat van ons fonds een aantrekkelijk en volgens ons winstgevend product maakt.”

Hubert Aarts en Bruce Jenkyns-Jones, cobeheerders van de Aqua-strategie bij Impax AM